Nog steeds onzekerheid bij PAS-melders

Sector: Agrarisch

Een deel van de PAS-melders komt niet in aanmerking voor legalisatie van de PAS-melding. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onlangs bevestigd. Volgens het ministerie voldoet een deel van de PAS-meldingen namelijk niet aan de voorwaarden uit het legalisatieprogramma. Er is dus weer onzekerheid bij PAS-melders.

 

Hoe zat het ook alweer?

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat de provincies het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet mogen gebruiken om vergunningen te verlenen in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Door die uitspraak zijn alle PAS-meldingen ongeldig geworden. Bedrijven met een PAS-melding zouden de melding wel kunnen laten omzetten in een Wnb-vergunning, maar dit legalisatieprogramma verloopt erg moeizaam.

 

 

Voorwaarden legalisatieprogramma

Als PAS-melder heb je je dus kunnen aanmelden voor legalisatie. Maar nu blijkt dat er een lijst met (niet openbaar gemaakte) criteria is opgesteld waaraan je moet voldoen. Voldoe je aan de criteria? Dan kan je PAS-melding gelegaliseerd worden. Voldoe je niet? Dan kom je niet in aanmerking voor legalisatie.

Op de lijst staat een belangrijk legalisatiecriterium, namelijk het moment waarop de gemelde uitbreidingen/wijzigingen zijn gerealiseerd. Het ministerie heeft aangegeven dat de met een PAS-melding toegekende stikstofruimte betrekking moet hebben op een uitbreiding die tijdens het indienen van de melding nog niet was gerealiseerd.

Volgens het ministerie vallen de daarvóór gerealiseerde uitbreidingen buiten het legalisatieproces, tenzij het uitbreidingen zijn die vóór 1 februari 2009 zijn gerealiseerd.

Oftewel: door deze regel komt een deel van de PAS-meldingen mogelijk niet in aanmerking voor legalisatie, omdat de gemelde uitbreiding al vóór het indienen van de PAS-melding is gerealiseerd. Tijdens het Programma Aanpak Stikstof heeft het ministerie echter nooit aangegeven dat deze bedrijven geen PAS-melding mochten indienen. Deze PAS-melders hebben dus te goeder trouw gehandeld.

Veel onduidelijk

Waar ondernemers in eerste instantie de toezegging kregen dat zij ten tijde van het PAS te goeder trouw hebben gehandeld – waarbij is toegezegd dat de PAS-meldingen worden gelegaliseerd – heerst nu onzekerheid. Is er nog zicht op legalisatie? En zo ja, wanneer dan? Voor deze ondernemers staat de bedrijfsvoering al jarenlang stil en het is onduidelijk hoelang dit nog gaat duren.

Hoe nu verder?

We begrijpen dat je vragen hebt over deze situatie. Hopelijk komt er vanuit het ministerie en de provincies snel meer duidelijkheid. Wil je ondertussen alvast meer weten over jouw PAS-melding? Neem dan contact op een adviseurs. We helpen graag.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven