Voortgang aanpak stikstof

Sector: Agrarisch

Hoe staat het met de voortgang van de aanpak stikstof? Op 30 juni 2023 informeerde Minister van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) de Tweede Kamer hierover. Wij hebben de belangrijkste punten voor je op een rijtje gezet.

 

Aanpak stikstofuitstoot

De aanpak van de stikstofuitstoot in Nederland is nog steeds een belangrijk thema met grote gevolgen voor ondernemers. In de kamerbrief gaat de minister onder andere in op maatregelen voor de bouw, intern salderen, extern salderen, emissiearme stallen en de NOx-emissiereductiedoelen voor industrie, energie en mobiliteit.

Maatregelen voor de bouw

Voor wat betreft de maatregelen voor de bouw werkt het kabinet momenteel aan een administratieve lastenverlichting voor initiatiefnemers van bouwprojecten en medeoverheden. Denk aan gestandaardiseerde inzichten in emissies en deposities van bouwprojecten. Nu moet je voor elk bouwproject afzonderlijk een stikstofberekening maken in Aerius. Dat is in de toekomst waarschijnlijk niet meer nodig.

Intern salderen

Momenteel heb je geen natuurvergunning nodig voor intern salderen. Maar in de kamerbrief van 25 november 2022 heeft het kabinet wel een vergunningplicht voor intern salderen aangekondigd. Op dit moment werkt de minister aan een voorstel voor een wetswijziging voor de invoering van deze vergunningplicht. Het is overigens niet de bedoeling dat je voor iedere kleine of tijdelijke wijziging of activiteit een nieuwe vergunning nodig hebt. Het voorstel wordt momenteel verder uitgewerkt.

Extern salderen

Voor extern salderen gelden op dit moment diverse voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat er alleen extern gesaldeerd kan worden met gerealiseerde capaciteit. Ook geldt er een generiek afroompercentage van (minstens) 30% om te corrigeren voor latente ruimte. Dit percentage is gebaseerd op een inschatting van de gemiddelde latente ruimte in natuurvergunningen.

Ondanks deze voorwaarden bestaat er bij extern salderen een risico op een feitelijke depositiestijging op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden volgens de minister. Dit gebeurt als de latente ruimte in een vergunning groter is dan 30% of als het bedrijf al een tijd is gestopt (zogeheten slapende vergunningen).

De minister wil de voorwaarden voor extern salderen aanscherpen. In de kamerbrief van 25 november heeft het kabinet aangegeven het afroompercentage te willen verhogen naar 40%. Om het risico op feitelijke depositiestijging bij extern salderen verder te beperken wil de minister  uitgaan van de benutte capaciteit in plaats van de gerealiseerde capaciteit. Benutte capaciteit is de stikstofdepositie van de activiteiten die daadwerkelijk worden uitgevoerd. Extern salderen met slapende vergunningen wordt hiermee ook effectief voorkomen. Mocht echter blijken dat dit niet werkbaar is, dan blijft gerealiseerde capaciteit het uitgangspunt.

NOx-emissiereductiedoelen voor industrie, energie en mobiliteit

De minister zou in juli 2023 komen met reductiedoelen voor industrie, energie en mobiliteit. De onderzoeken die hierover meer duidelijkheid moeten bieden zijn pas eind 2023 afgerond. De verwachting is daarom dat er uiterlijk begin 2024 een besluit zal worden genomen over de reductiedoelen.

Meer weten?

Heb je vragen over de gevolgen van deze kamerbrief? Of wil je meer weten over jouw specifieke situatie? Neem contact op met Karlijn Waaijman voor meer informatie.

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven