Monomestvergisting: wat heb je hiervoor nodig?

De regering heeft als doel om in 2030 ongeveer 45% van de mest in Nederland te vergisten. Momenteel wordt echter nog maar 5% van de geproduceerde mest vergist. Om dit doel te halen worden er de komende jaren veel monovergisters geplaatst, bijvoorbeeld in de vorm van een biogashub. Hoe zien we dit terug in de omgevingswet? En welke vergunningen en/of meldingen heb je nodig als je een monovergister wil plaatsen?

Wat houdt monovergisting in?

Er zijn verschillende manieren van vergisting. Bij monovergisting wordt er alléén dierlijke mest vergist. Dit kan op kleine schaal bij veehouderijbedrijven plaatsvinden. Onder de Omgevingswet is een monovergister een milieubelastende activiteit.

Ga je een monovergister plaatsen? Dan ben je verplicht om 4 weken van tevoren een melding te doen bij het bevoegd gezag. Een melding doen kan alléén wanneer je geen andere vergunningplichtige milieubelastende activiteit hebt. In deze melding meld je onder andere:

  • de verwerkingscapaciteit van dierlijke meststoffen
  • de maximale opslagcapaciteit van het vergistingsgas
  • de methode van bewerking én de bestemming van het vergistingsgas (BAL artikel 4.864)

Daarnaast geef je in deze melding de methode van stabilisatie van het digestaat aan. Digestaat is stabiel als de mest helemaal is uitgegist.

Naast de melding milieubelastende activiteit heb je een bouwvergunning nodig voor het plaatsen van de monovergister. Ben je vergunningsplichtig doordat je bijvoorbeeld meer dan 200 melkkoeien houdt? Dan kan je voor het plaatsen van de mestvergister géén melding doen maar moet er een Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit aangevraagd worden.

Vergunningsplicht

Voer je meer dan 25.000 m³ mest van derden per jaar aan? Dan geldt er een vergunningsplicht.

Ga je het gas zelf gebruiken op jouw locatie, bijvoorbeeld om de vergister hiermee te verwarmen? Ook dan moet er een omgevingsvergunning milieubelastende activiteit aangevraagd worden.

Omgevingsplan

Bekijk altijd het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) om te controleren of een monovergisting van mest is toegestaan op jouw locatie.

Wil je mest aanvoeren om te vergisten? Ook dan is het van belang dat dit is toegestaan op basis van het omgevingsplan. Vaak moet je een mestvergister binnen het bouwvlak plaatsen. Is er geen ruimte binnen het bouwvlak? Dan zijn er – afhankelijk van de gemeente – waarschijnlijk afwijkingsmogelijkheden.

Waar moet je nog meer aan denken?

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan de afstanden waaraan je moet voldoen. De vaste afstand is 50 meter vanaf het middelpunt van een gaszak waarin vergistingsgas wordt opgeslagen tot de begrenzing van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt.

Is de locatie kleiner of zijn er bijvoorbeeld fysieke belemmeringen? Ook dan mag de afstand 50 meter zijn tot het dichtstbijzijnde kwetsbare, beperkt kwetsbare of zeer kwetsbare gebouw of de dichtstbijzijnde (beperkt) kwetsbare locatie.

Deze afstand geldt niet voor gebouwen die een functionele binding met de mestvergister hebben.

Heb je een nevenactiviteit, zoals een boerderijcamping of een kinderopvang op jouw bedrijf? Deze activiteiten zijn niet toegestaan binnen de 50 meter vanaf de gaszak of opslagtank.

Subsidies

Je kunt verschillende subsidies aanvragen voor het plaatsen van een monovergister. Benieuwd naar de mogelijkheden voor subsidies? Neem dan contact op met onze collega’s van Subvention, ook onderdeel van de Countus Groep.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden op jouw locatie? Neem contact op met Femke Nieuwhuis. Zij helpt je graag verder.

Scroll naar boven